Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy regulamin jest podstawowym aktem regulującym zasady korzystania z Serwisu. Do wykładni postanowień niniejszego regulaminu ma zastosowanie prawo polskie. Regulamin może podlegać zmianom. Warunki wprowadzania zmian do Regulaminu są omówione w dalszej treści.


1. DEFINICJE:

Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem: http://www.pracujwsieci.pl/ umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń pracy zdalnej w trybie on-line. Właścicielem serwisu http://pracujwsieci.pl jest Firma ENTIM Wojciech Stańczuk ul.Ogińskiego 24/24 03-345 Warszawa, NIP: 125-111-37-88, REGON:140135823

Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, a także inna jednostka organizacyjna, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, posiadająca aktywne konto w Platformie Pracy Zdalnej http://www.pracujwsieci.pl. Użytkownik może być zarówno zleceniodawcą jak zleceniobiorcą. Osoba fizyczna może zostać Użytkownikiem, jeżeli jest pełnoletnia.

Zlecenie - rozumie się przez to zamieszczenie w Serwisie zapotrzebowania na wykonanie określonej usługi lub dzieła.

Propozycja Współpracy - jest to Zlecenie, które nie jest zgłoszeniem zapotrzebowania na realizację konretnego zadania.

Opis Zlecenia - zawiera opis oczekiwanej usługi i/lub wymagania odnośnie umiejętności i doświadczenia zleceniobiorcy. Może zawierać także dodatkowe informacje np. preferowana przez zleceniodawcę forma zapłaty.

Zleceniodawca  - Użytkownik Serwisu, który zamieszcza w Serwisie Zlecenie.

Oferta (odpowiedź na Zlecenie) - jest to zamieszczenie w serwisie informacji o możliwości wykonania określonej usługi lub dzieła.

Zleceniobiorca - Użytkownik Serwisu, który umieszcza w Serwisie Oferty (odpowiedzi na Zlecenie).

Komentarz - jest pisemną formą opisu wykonania usługi i zgodności tejże usługi i/lub umiejętności Zleceniobiorcy z opisem podanym podczas Ogłoszenia, a także wywiązania się z płatności przez Zleceniodawcę.

Usługa Informatyczna - usługa której wykonanie odbywa się za pomocą urządzeń elektronicznych, w szczególności komputera (razem z urządzeniami wejścia-wyjścia) nie będąca jednak w Spisie Usług Zakazanych Serwisu. Przykładową usługą może być np. wykonanie strony www, skryptu (PHP, JavaScript...), grafiki, programu (C, C++, C#, Visual Basic...).


2. ZAKRES REGULAMINU

§ 1

Regulamin określa: Warunki korzystania z Serwisu, Reguły, którym podlegają poszczególne typy transakcji, jakie mogą być zawarte za pośrednictwem Serwisu, zasady ochrony danych osobowych ("Polityka Ochrony Prywatności").


3. WPROWADZANIE ZMIAN W REGULAMINIE

§ 1

Serwis zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Serwisu. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji. Jeżeli Użytkownik Serwisu nie zgadza się na wprowadzone zmiany w regulaminie, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu. Logowanie do Serwisu i korzystanie z niego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.


4. REJESTRACJA

§ 1

Rejestracja w celu korzystania z usług Serwisu jest możliwa jedynie po wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego, które zostały oznaczone w sposób wskazujący na konieczność ich wypełnienia (po podaniu: imienia i nazwiska, adresu elektronicznego (e-mail), nazwy Użytkownika (login) - pod którą Użytkownik występuje w Serwisie, oraz hasła)


§ 2

Użytkownik oświadcza, że podane podczas rejestracji dane osobowe są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.


§ 3

Użytkownik jest zobowiązany dbać o to, aby jego dane w serwisie były stale aktualne oraz prawdziwe. Aktualizacja danych możliwa jest po zalogowaniu w serwisie.


§ 4

W razie stwierdzenia nieprawdziwości lub nierzetelności danych Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika.


§ 5

W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis na warunkach określonych w "Polityce Ochrony Prywatności". Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 - ze zmianami). 


§ 6

Informacje podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji służą do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami Serwisu oraz do zapewnienia, by oferowane przez Serwis usługi odpowiadały potrzebom i zainteresowaniom Użytkowników.


§ 7

W celu umożliwienia wykonania Zlecenia, dane Użytkowników przystępujących do udziału w ofertach za pomocą Serwisu obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail, oraz dane adresowe, mogą być przekazane obu stronom po wyłonieniu przez Zleceniodawcę zwycięzcy aukcji. 


§ 8

Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do swoich danych osobowych oraz ich zmianę, za pośrednictwem stron internetowych Serwisu. Użytkownik może ponadto zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu. Żądanie usunięcia co najmniej jednej z informacji stanowiących dane osobowe, niezbędnych do założenia konta (imię i nazwisko, adres elektroniczny (e-mail), nazwa Użytkownika (login) - pod którą Użytkownik występuje w Serwisie, lub hasło) jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług Serwisu i powoduje usunięcie konta Użytkownika.


§ 9

Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników a także udostępniania konta innym osobom. Pojedynczy Użytkownik może mieć tylko jedno konto w Serwisie. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody administratora serwisu i na warunkach przez niego podanych, Użytkownik może zarejestrować kolejne konto(a). 


§ 10

Zabrania się korzystania z kont w sposób godzący w dobre obyczaje. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika posiadającego kilka kont jednego z nich do wpływania w jakikolwiek sposób na przebieg Oferty, w tym poprzez wpływanie na cenę, czy termin wykonania Zlecenia.


§ 11

Zabrania się wykorzystywania do celów opisanych w paragrafie poprzedzającym kont innych Użytkowników.


§ 12

Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika, zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika bez podania przyczyny.


5. DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

§ 1

Polityka ochrony prywatności Serwisu jest zawarta w dziale "Polityka Ochrony Prywatności" i stanowi integralną część regulaminu. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego regulaminu, w momencie rejestracji w Serwisie, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Serwis może postępować z przekazanymi danymi. Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim, poza okolicznościami wskazanymi w niniejszym regulaminie, może nastąpić jedynie w sposób i na warunkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

6. OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY

§ 1

Zleceniobiorca biorąc udział w Ofercie zobowiązuje się do samodzielnego wykonania danej usługi, chyba że na jej wykonanie lub współwykonanie przez inne podmioty zgodził się Zleceniodawca lub przedmiot usługi nie wymaga indywidualnych predyspozycji Zleceniobiorcy, a nie sprzeciwia się to przepisom prawa i naturze umowy.


§ 2

Oferta wykonania danej usługi zgłoszona z danego konta Użytkownika jest wiążąca dla właściciela tego konta.


§ 3

Kwota wpisana w pole "cena" jest wiążąca. Podany przez Zleceniobiorcę termin wykonania wpisany w pole "Termin wykonania" jest wiążący. Jeżeli oferta cenowa lub termin wykonania nie są ostateczne, Zleceniobiorca zobowiązany jest nie wypełniać danego pola, co oznacza wybranie wartości "do negocjacji" zamiast konkretnej kwoty lub terminu wykonania Zlecenia. 


§ 4

Opis wykonania Zlecenia nie może służyć do porozumiewania się z innymi licytującymi. W przypadku niezgodnego z regulaminem wykorzystywania tych pól, po nieskutecznym upomnieniu, konta, z których dokonano nadużycia będą blokowane. 


§ 5

Do obowiązków Licytanta należy troska o to, aby składane za pośrednictwem jego konta Oferty nie były lekkomyślne, czy też złożone omyłkowo - bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji złożenia Oferty. Zleceniobiorca powinien być przygotowany na wykonanie usługi w momencie, gdy zostanie ogłoszony zwycięzcą aukcji (o tym fakcie zostanie poinformowany pocztą elektroniczną).


7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 1

Serwis nie odpowiada za treści publikowane przez Użytkowników.


§ 2

Administratorzy Serwisu dokładają wszelkich starań aby Serwis działał poprawnie i bez usterek. Serwis jednak nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku ewentualnego nieprawidłowego działania Serwisu. Serwis nie udziela gwarancji dot. jego poprawnego działania.


§ 3

W szczególności Serwis nie odpowiada za brak możliwości dostępu do stron Serwisu w razie usterek, awarii lub przerw w działaniu.


8. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM USŁUG, NA KTÓRE ZAPOTRZEBOWANIE ZGŁASZA ZLECENIODAWCA§ 1

Organizator - Zleceniodawca potwierdza, iż otrzymaną usługę wykorzysta zgodnie z informacją zawartą w Opisie Zlecenia, z jakim zaznajomił się Zleceniobiorca. 


§ 2

Serwis zastrzega sobie prawo do zawiadomienia organów ścigania w przypadku podejrzenia, że zgłoszone przez Zleceniodawcę zapotrzebowanie na usługę posłuży do celu przestępczego lub w każdym innym przypadku podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu. 


§ 3

Serwis oferuje Użytkownikom serwisu możliwość zgłaszania podejrzanych Zleceń lub Ofert. Użytkownicy mogą w łatwy sposób, przy wykorzystaniu usługi dostępnej na stronie Serwisu, informować Serwis o wszelkich Zleceniach lub Ofertach, które noszą znamiona naruszania regulaminu, łamania obowiązujących przepisów oraz o Użytkownikach naruszających dobre obyczaje albo inne zasady Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą także zgłaszać nadużycia klikając na ikonkę obok naruszającego regulamin Zlecenia lub Oferty.
§ 4

Zabronione jest wykorzystywanie usług opisanych w paragrafie powyższym w celu innym niż tam wskazany.
§ 5

W razie uzyskania uzasadnionego zgłoszenia o łamaniu regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa, a także uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich Serwis może zablokować Zlecenie, Ofertę lub konto Użytkownika, a także je usunąć.
§ 6

W wypadku opisanym w ustępach powyższych Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zablokowania lub usunięcia kont Użytkowników lub ich Zleceń/Ofert.


9. SPIS USŁUG ZAKAZANYCH

§ 1

Zgłaszanie zapotrzebowania w Serwisie na usługi, które naruszają obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich jest zakazane. 


§ 2

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawdą oświadczenia Użytkowników co do posiadanych przez nich praw, w tym praw autorskich do utworu, koncesji, pozwoleń, czy licencji.


§ 3

Serwis nie bada, czy Użytkownikowi przysługują wspomniane wyżej koncesje, prawa, licencje itp.10. PŁATNOŚCI

§ 1

Obok podstawowej, bezpłatnej funkcjonalności portalu, Serwis umozliwia użytkownikom korzystanie z dodatkowych, płatnych usług. Szczegóły dotyczące możliwych opcji znaleźć można na stronie cennika.


§ 2

Płatności odbywają się na zasadzie przedpłaty. Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić swoje konto odpowniednią ilością środków pieniężnych, a następnie może skorzystać z płatnych usług.


§ 3

Doładowanie konta możwe jest poprzez wykonanie przelewu na rachunek bankowy Serwisu lub za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Stosowny formularz służący do dokonania płatności poprzez system Dotpay, oraz numer rachunku Serwisu dostępne są w Panelu Użytkownika (wymaga logowania).


§ 4

Faktury VAT wystawiane są do każdej dokonanej płatności, najpóźniej 7 dni po dokonaniu transakcji. W celu wprowadzenia oraz zmiany danych do umieszczenia na fakturze udostępniony został odpowiedni formularz dostępny w Panelu Użytkownika (wymaga logowania).


§ 5

Faktury wystawiane przez Serwis nie są automatycznie wysyłane Użytkownikom serwisu - należy pobrać je samodzielnie.


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Do spraw które nie są wprost opisane w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 2

Dla wszelkich ewentualnych sporów wynikłych z działalności tego serwisu między właścicielem Serwisu a Użytkownikami lub osobami trzecimi, właściwe są polske sądy powszechne.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.